Úvod

Víziou nášho zariadenia je poskytovať kvalitnú a dostupnú sociálnu službu spôsobom, ktorým sa napĺňajú individuálne potreby klienta a v maximálnej miere rešpektuje a zohľadňuje jeho požiadavky.

Vytvárať takých podmienok pre každodenný život klienta v zariadení sociálnych služieb, aby mal pocit naozajstného, bezpečného domova, pocit spolupatričnosti a prepojenia s okolitým svetom, komunitou a domácim prostredím. Zabezpečiť takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby.